Liên kết web

Trung tâm Công trình thủy điện

 

Vị trí và chức năng

Trung tâm Công trình thủy điện trực thuộc Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo tại Điều 2, Quyết định số 2164/QĐ/BNN-TCCB ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cho Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo.

Nhiệm vụ

·                 1. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xây dựng ( đập, tuyến năng lượng, nhà máy…) công trình thuỷ điện, thuỷ lợi  và cấp nước miền núi;

·                 2. Hợp tác nghiên cứu, triển khai các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ, thuỷ lợi  và cấp nước miền núi với các tổ chức trong và ngoài nước;

·                 3. Tư vấn xây dựng phần công trình: Điều tra, khảo sát, lập  báo cáo đầu tư , lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng và tư vấn giám sát thi công các công trình thuỷ điện, thủy lợi miền núi;

·                 4. Tư vấn về các chính sách đối với các hoạt động điện lực;

·                 5. Thực hiện các công việc khác do Viện trưởng Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm Công trình thủy điện có Giám đốc Trung tâm và phó giám đốc Trung tâm

1.1) Giám đốc Trung tâm do Viện trưởng Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở có thỏa thuận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và Viện trưởng về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

1.2) Các Phó giám đốc Trung tâm do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định, chịu trách  nhiệm trước Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm và pháp luật về lĩnh vực phân công phụ trách và ủy quyền.

2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm gồm :

- Tổ  Tổng hợp - Hành chính- Tài vụ;

- Phòng Nghiên cứu công trình thuỷ điện;

- Phòng Nghiên cứu thuỷ năng và kinh tế năng lượng;

- Phòng Nghiên cứu thuỷ văn và môi trường;

- Các phòng tư vấn xây dựng;

- Phòng khảo sát XD.

Tổ có tổ trưởng, tổ phó; phòng có trưởng phòng và phó trưởng phòng.

TOP