Liên kết web

Tua bin xung kích 2 lần

Ký hiệu: XK2L-N-D1/BxZ

 

 

Công suất: 5-20kW.

Cột nước: 10-25m.   

Bộ truyền động: truyền động trực tiếp/gián tiếp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Công suất: 50-200kW.

Cột nước:30-80m.

Bộ truyền động: truyền động trực tiếp

 

TOP