Liên kết web

Tua bin hướng trục

Ký hiệu: HT-Đ-D1

  

Công suất: 2-100kW.

Cột nước: 2-5m.

Bộ truyền động: truyền động trực tiếp/gián tiếp.

 

 

 

 

Công suất: 5-30kW.

Cột nước: 6-10m.

Bộ truyền động: truyền động trực tiếp/gián tiếp.

 

TOP